Змінено порядок складання та оцінки кваліфіспиту в адвокати

124413Особа, яка складає кваліфікаційний іспит в адвокати, має підготувати вказані в обраному нею екзаменаційному білеті три завдання із різних галузей права, а також письмовий висновок щодо правової позиції й тактики захисту або надання іншої правової допомоги по фабулі справи.

Такі зміни до Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту, порядку складання кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні передбачені рішенням Ради адвокатів України від 11 червня 2016 р. №150.

Для виконання трьох завдань із різних галузей права особі, яка складає письмовий іспит, надаються підготовлені кваліфікаційною палатою КДКА фабули справ із зазначенням видів процесуальних документів, які мають бути складені цією особою, або матеріали (судові рішення, інші документи), необхідні для виконання завдань.

Процесуальні документи, складені особою, мають відповідати вимогам процесуального права та містити правове обґрунтування.

Письмовий висновок щодо правової позиції та тактики захисту або надання іншої правової допомоги по фабулі наданої справи повинен містити правовий аналіз проблемних правовідносин та пропозиції щодо способів і форм захисту прав гіпотетичного клієнта із зазначенням інших суб’єктів, до яких слід звертатися, назв, видів і основного змісту процесуальних документів, які слід подавати, а також очікуваного позитивного результату.

Оцінка кожного із чотирьох письмових завдань здійснюється двома членами кваліфікаційної палати і головою КДКА, якщо останній бере участь у її засіданні, за шкалою від 0 до 30 балів. Середній бал за результатами складання письмового іспиту, вирахуваний як середньоарифметичне число від сумарної кількості виставлених балів, не може перевищувати 120 і бути меншим за 80 балів.

Особа, яка за результатами складання письмового іспиту отримала 80 балів і більше, вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Кваліфікаційна палата визначає оцінку (середній бал), що отримує особа, яка складала усний іспит, як середньоарифметичне число, вирахуване з сумарної кількості балів за відповіді на всі питання екзаменаційного білету, виставлених членами кваліфікаційної палати КДКА, які брали участь у її засіданні, та головою КДКА, якщо він брав участь у засіданні палати. Така оцінка не може перевищувати 60 та бути меншою за 45 балів.

Особа вважається такою, яка успішно склала усний іспит, якщо за результатами оцінювання вона отримала не менше 45 балів.

Особа, яка за результатами оцінювання письмового та усного іспитів отримала у сумі 125 балів і більше, вважається такою, яка успішно склала кваліфікаційний іспит.

Рішенням РАУ передбачено зміни до таблиці критеріїв, за якими здійснюється оцінювання завдань письмового іспиту.